Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Polska Fundacja Gastroenterologii z siedzibą 00-631 Warszawa, ul. Ludwika Waryńskiego 10A
i Endoterapia PFG Sp. z o.o. z siedzibą 00-631 Warszawa, ul. Ludwika Waryńskiego 10A
2) kontakt z inspektorem ochrony danych IOD - Robert Wakoń – r.wakon@rprotection.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz na podstawie ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 roku Nr
52 poz. 417 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w
sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz.U. 2015 poz. 2069
4) dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały jedynie podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia
swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - Warszawa ul. Stawki 2
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.